Algemene Voorwaarden

TheContentCreators – Online Marketing – jan 2023 – ref: AV–TCC-OnlMar 2023-v1 

Algemene voorwaarden

Hieronder vindt u de algemene voorwaarden van The Content Creators Online Marketing. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen en aanbiedingen door The Content Creators Online Marketing, tenzij expliciet anders vermeld wordt in een schriftelijke overeenkomst. Door het aangaan van een de afname van een de online marketing diensten en producten van The Content Creators Online Marketing zoals Content Realisatie, Content Strategie, Zoekmachine Optimalisatie (SEO), Google Adwords (SEA), Website realisatie, diensten van derden en overige, verklaart u op de hoogte te zijn van deze leveringsvoorwaarden. The Content Creators Online Marketing behoudt het recht om ten alle tijden de algemene voorwaarden aan te passen, zonder daarvan de klant op de hoogte te hoeven stellen.

1. Definities

Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie The Content Creators Online Marketing een overeenkomst sluit tot het leveren van diensten en/of producten.

2. Toepasselijkheid

1. Door ondertekening van een overeenkomst met The Content Creators Online Marketing verklaart de opdrachtgever dat hij kennis heeft genomen van de algemene leveringsvoorwaarden van The Content Creators Online Marketing en dat hij met deze leveringsvoorwaarden akkoord gaat.

2. Afwijken van de algemene leveringsvoorwaarden is alleen dan mogelijk, wanneer die expliciet in een overeenkomst tussen de opdrachtgever en The Content Creators Online Marketing opgenomen wordt.

3. Aanbieding en acceptatie

1. Alle offertes en prijsopgave door The Content Creators Online Marketing zijn geheel vrijblijvend.

2. Het ondertekenen van een door The Content Creators Online Marketing uitgeschreven offerte resulteert in een overeenkomst met The Content Creators Online Marketing.

3. Offertes, prijsopgaven en aanbiedingen door The Content Creators Online Marketing blijven 30 dagen geldig, tenzij een andere termijn wordt vermeld door The Content Creators Online Marketing. Facturering geschiedt op basis van deze offerte.

4. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten overeenkomst tussen de opdrachtgever en The Content Creators Online Marketing zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde overeenkomst zijn aanvaard door beide partijen.

5. Een samengestelde prijsopgave verplicht The Content Creators Online Marketing niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

6. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

4. Uitvoering van de overeenkomst

1. The Content Creators Online Marketing zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft The Content Creators Online Marketing het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan The Content Creators Online Marketing aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan The Content Creators Online Marketing worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan The Content Creators Online Marketing zijn verstrekt, heeft The Content Creators Online Marketing het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

4. The Content Creators Online Marketing is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat The Content Creators Online Marketing is uit gegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor The Content Creators Online Marketing kenbaar behoorde te zijn.

5. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan The Content Creators Online Marketing de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

6. Indien door The Content Creators Online Marketing of door opdrachtgever ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.

7. Opdrachtgever vrijwaart The Content Creators Online Marketing voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan opdrachtgever toerekenbaar is.

5. Duur en beëindiging

1. Het ontwikkelen van een nieuwe online marketing analyse door The Content Creators Online Marketing voor de opdrachtgever wordt beschouwd als een eenmalige verbintenis en kent derhalve geen looptijd. Uiteraard wordt in een mondelinge of schriftelijke overeenkomst een levertijd afgesproken voor het product.

2.The Content Creators Online Marketing heeft het recht de overeenkomst(en) zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien blijkt dat derden onderhoud plegen of hebben gepleegd aan producten die door The Content Creators Online Marketing onderhouden worden.

3. The Content Creators Online Marketing heeft het recht de overeenkomst(en) zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen wanneer de opdrachtgever zich niet, onbehoorlijk of onvolledig houdt aan de met The Content Creators Online Marketing gesloten overeenkomst(en) inclusief de bijbehorende leveringsvoorwaarden.

4. The Content Creators Online Marketing heeft het recht de overeenkomst(en) zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien de opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft aangevraagd of verkregen of anderszins het vrije beheer over zijn vermogen heeft verloren. De opdrachtgever heeft alsdan geen recht op enige schade vergoeding.

6. Levering en levertijd

1. The Content Creators Online Marketing gaat na ontvangst van de benodigde gegevens, zo spoedig mogelijk van start met het aanmaken van de overeengekomen producten en/of diensten.

2. Mocht The Content Creators Online Marketing onverhoopt niet in staat zijn binnen de overeengekomen levertijd aan zijn verplichtingen te voldoen, kan The Content Creators Online Marketing alleen schriftelijk in gebreke worden gesteld, waarbij The Content Creators Online Marketing een termijn van minimaal 14 dagen gegund wordt om haar verplichtingen na te komen.

3. Door The Content Creators Online Marketing gemaakte producten worden op een nader te specificeren wijze (papier en/of PDF bestand via email) aan de opdrachtgever verstrekt.

7. CMS (nog niet van toepassing)

1. Aan de Klant/Partner wordt door The Content Creators Online Marketing een licentie verleend voor het gebruik van het CMS.

2. De licentie mag door Klant/Partner niet aan derden worden verleend, tenzij schriftelijk anders is vastgesteld.

3. Het CMS, waaronder de code, scripts en grafische elementen, blijft altijd eigendom van The Content Creators Online Marketing.

4. Tenzij bij overeenkomst schriftelijk anders is vastgelegd, is de looptijd van de licentie 10 (zegge: tien) jaren, waarbij de looptijd een aanvang neemt op de dag dat de opdrachtgever via The Content Creators Online Marketing op de Dienst(en), Product(en) of het CMS is aangesloten. Na deze periode wordt de overeenkomst stilzwijgend telkens met 1 (zegge: één) jaar verlengd.

5. Opzegging geschiedt schriftelijk door The Content Creators Online Marketing en Klant/partner met in achtneming van een opzegtermijn van 1 (zegge: één) maanden.

6. The Content Creators Online Marketing is gerechtigd om zonder mededeling wijzigingen aan te brengen in het CMS, deze wijziging(en) geven geen ontbindingsmogelijkheid aan Klant/Partner.

7. The Content Creators Online Marketing is niet verantwoordelijk voor (indirecte) schade veroorzaakt door het CMS of wijzigingen in of aan het CMS.

8. Overmacht

1. The Content Creators Online Marketing aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid wanneer The Content Creators Online Marketing als gevolg van overmacht niet aan zijn verplichtingen kan voldoen.

2. In het geval dat de overmacht slechts tijdelijk van aard is, zal The Content Creators Online Marketing alsnog aan alle verplichtingen trachten te voldoen vanaf het moment dat dit redelijkerwijs weer mogelijk is. Wanneer in onderling overleg tussen de opdrachtgever en The Content Creators Online Marketing geconcludeerd wordt dat dit niet meer mogelijk is, zal de overeenkomst in onderling overleg herzien of ontbonden worden. Eventuele reeds geleverde prestaties door The Content Creators Online Marketing tot aan het moment van overmacht zullen alsnog gefactureerd worden.

9. Prijzen

1. Alle geoffreerde en vermelde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij nadrukkelijk anders vermeld staat.

2. Wijzigingen in de tarieven worden door The Content Creators Online Marketing minimaal 30 dagen van tevoren bekendgemaakt aan de opdrachtgever. Laatstgenoemde is gerechtigd de overeenkomst te beëindigen vanaf het moment dat de aangepaste tarieven van kracht worden.

10. Betaling

1. Vanaf het moment dat een overeenkomst voor het ontwerpen van een website wordt gesloten tussen de opdrachtgever en The Content Creators Online Marketing is de opdrachtgever betalingsverplicht. De opdrachtgever dient binnen 10 werkdagen na het verzenden van de factuur door The Content Creators Online Marketing het verschuldigde bedrag te voldoen.

2. In genoemde gevallen behoudt The Content Creators Online Marketing zich het recht voor eventuele lopende werkzaamheden of geleverde diensten tijdelijk te staken, totdat de verschuldigde bedragen zijn ontvangen.

3. Vanaf het moment dat de opdrachtgever de betalingstermijn (14 dagen na de factuurdatum, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen) overschrijdt, is hij zonder een daartoe strekkende ingebrekestelling in gebreke. Wanneer er binnen 14 dagen na het versturen van een aanmaning nog geen betaling verricht is, is de opdrachtgever de wettelijke rente over het openstaande bedrag en € 50,- aanmaningskosten verschuldigd aan The Content Creators Online Marketing.

4. Indien de opdrachtgever de betalingstermijn heeft overschreden, wordt door The Content Creators Online Marketing een aanmaning tot betaling verstuurd. Hierop is artikel 9.4 onverminderd van toepassing. Wanneer de opdrachtgever binnen 14 dagen nog niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan, is de opdrachtgever vanaf dit moment de wettelijke rente plus buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd over het openstaande factuurbedrag, berekend volgens het door de Nederlandse Orde van Advocaten geadviseerde (gestaffelde) incassotarief.

5. Mocht het gefactureerde bedrag in de ogen van de opdrachtgever onjuist zijn, dan dient hij terstond, doch uiterlijk binnen 14 dagen na facturering The Content Creators Online Marketing hiervan op de hoogte te stellen. Laatstgenoemde zal deze bewering onderzoeken en indien nodig een nieuwe factuur verzenden, die binnen 14 dagen na verzending voldaan moet worden.

6. Indien The Content Creators Online Marketing abusievelijk een groter bedrag dan het gefactureerde bedrag ontvangt, zal The Content Creators Online Marketing het teveel ontvangen bedrag direct na eigen ontdekking of op het eerste verzoek van de opdrachtgever terugstorten op de rekening van de opdrachtgever.

7. Opdrachtgever wordt pas eigenaar van of krijgt het gebruiksrecht op de geleverde goederen en/of diensten vanaf het moment dat hij aan al zijn verplichtingen jegens The Content Creators Online Marketing heeft voldaan.

11. Copyright

1. Het eigendom van door The Content Creators Online Marketing verstrekte ideeën, concepten of (proef)- ontwerpen blijft volledig bij The Content Creators Online Marketing, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen wordt. In het laatste geval kan The Content Creators Online Marketing hiervoor een vergoeding bedingen. Bij gebleken schending van het genoemde eigendom is The Content Creators Online Marketing gerechtigd hiervoor een zelf vast te stellen doch redelijke vergoeding in rekening te brengen.

2. The Content Creators Online Marketing behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

3. Al het door The Content Creators Online Marketing vervaardigde materiaal mag zonder de uitdrukkelijke toestemming van The Content Creators Online Marketing niet worden bewerkt of verwerkt in andere producten dan waarvoor het oorspronkelijk gemaakt is, tenzij hiervoor expliciet toestemming is verleend.

12. Aansprakelijkheid

1. Voor zover The Content Creators Online Marketing bij haar activiteiten afhankelijk is van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waarop The Content Creators Online Marketing weinig of geen invloed kan uitoefenen kan The Content Creators Online Marketing op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend uit deze relaties met The Content Creators Online Marketing of het ervan verbreken ongeacht of deze schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met The Content Creators Online Marketing.

2. In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is The Content Creators Online Marketing slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding tot het factuurbedrag. Iedere aansprakelijkheid van The Content Creators Online Marketing voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen vergoeding van indirecte schade, gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.

3. Opdrachtgever vrijwaart The Content Creators Online Marketing voor alle aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen ter zake schade die enigerlei wijze is ontstaan door het onrechtmatig, dan wel onzorgvuldig gebruik van de aan opdrachtgever geleverde producten en diensten van The Content Creators Online Marketing.

4. De opdrachtgever dient er rekening mee te houden dat informatie die via internet verzonden wordt, door derden afgeluisterd kan worden. The Content Creators Online Marketing kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie.

5. The Content Creators Online Marketing is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van het door de opdrachtgever aangeleverde materiaal dat op de website van de opdrachtgever is aangebracht.

6. De opdrachtgever dient The Content Creators Online Marketing terstond schriftelijk op de hoogte te stellen van wijzigingen in opdrachtgevers gegevens. Wanneer de opdrachtgever dit nalaat, is laatstgenoemde volledig aansprakelijk voor eventuele hierdoor veroorzaakte door The Content Creators Online Marketing geleden schade.

7. The Content Creators Online Marketing is niet aansprakelijk voor schade die door de opdrachtgever of door derden wordt toegebracht aan de opgeleverde website in een kennelijke poging om deze te onderhouden.

8. The Content Creators Online Marketing is niet aansprakelijk door gebreken in de dienstverlening van derden die door ons worden ingeschakeld.

13. Buitengebruikstelling

1. The Content Creators Online Marketing heeft het recht geleverde producten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien de opdrachtgever ter zake van de overeenkomst een verplichting jegens The Content Creators Online Marketing niet nakomt, dan wel in strijd handelt met deze algemene voorwaarden. The Content Creators Online Marketing zal opdrachtgever vooraf in kennis stellen, tenzij zulks in redelijkheid niet van The Content Creators Online Marketing kan worden verlangd.

2. De verplichting tot betaling van de verschuldigde bedragen blijft ook tijdens de buitengebruikstelling bestaan.

3. Tot indienstelling wordt overgegaan indien opdrachtgever binnen een door The Content Creators Online Marketing gestelde termijn zijn verplichtingen is nagekomen.

14. Overdracht van rechten en verplichtingen

1. The Content Creators Online Marketing noch de opdrachtgever zijn gerechtigd hun rechten of plichten voortvloeiend uit gesloten overeenkomsten over te dragen aan een derde partij zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de wederpartij.

15. Reclame

1. De opdrachtgever heeft gedurende 14 dagen na levering de gelegenheid duidelijk omschreven gebreken aan de geleverde producten te melden aan The Content Creators Online Marketing, waarna The Content Creators Online Marketing deze gebreken in overleg met opdrachtgever zal trachten te verhelpen. Wanneer aan The Content Creators Online Marketing binnen de genoemde termijn geen gebreken gemeld worden, vervalt elke mogelijkheid tot reclameren. Door de opdrachtgever verstrekte onjuiste informatie die leidt tot gebreken in het geleverde wordt nadrukkelijk niet verstaan onder gebreken.

2. Reclame schort de verplichtingen van de opdrachtgever niet op.

16. Wijziging van de algemene leveringsvoorwaarden

1. The Content Creators Online Marketing behoudt zicht het recht voor deze algemene leveringsvoorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

2. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na schriftelijke bekendmaking van de wijziging.

3. Indien de opdrachtgever niet akkoord gaat met de gewijzigde algemene leveringsvoorwaarden, is hij gerechtigd de overeenkomst te ontbinden met ingang van de wijzigingsdatum van de algemene leveringsvoorwaarden of binnen 7 dagen na de ontvangstdatum van de wijziging van de algemene leveringsvoorwaarden indien deze ontvangstdatum ligt na de ingangsdatum van de wijziging.

17. Overig

1. The Content Creators Online Marketing zal geen persoonlijke gegevens van de opdrachtgever aan derden verstrekken zonder dat daar een wettelijke plicht voor bestaat. Dit geldt tevens voor eventuele vertrouwelijke informatie die ten behoeve van het uitvoeren van een overeenkomst verstrekt is aan The Content Creators Online Marketing.

2. Wanneer dit nodig mocht zijn, kunnen wijzigingen in een overeenkomst na schriftelijke bevestiging van beide partijen doorgevoerd worden. Hierdoor kan het overeengekomen tijdstip van oplevering veranderen. The Content Creators Online Marketing zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk van de nieuwe opleveringsdatum en eventuele financiële consequenties op de hoogte stellen.

3. The Content Creators Online Marketing is vrij om voor promotiedoeleinden als referentie te verwijzen naar de geleverde eindproducten, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen.

4. The Content Creators Online Marketing behoudt zicht het recht voor een discrete verwijzing naar de website van The Content Creators Online Marketing te plaatsen op een opgeleverde website, tenzij anders overeengekomen.

18. Geschillenregeling en toepasselijk recht

1. Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard, zullen overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen The Content Creators Online Marketing en opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en strekking van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen in acht worden genomen.

2. Op alle onder deze voorwaarden gedane aanbiedingen en gesloten overeenkomsten is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

3. Alle geschillen, direct of indirect uit de overeenkomst voortvloeien of daarmee verband houdend, kunnen uitsluitend bij de bevoegde rechter te Almelo aanhangig worden gemaakt. Behoudens bewijs van het tegendeel zijn ter zake van door The Content Creators Online Marketing met de opdrachtgever gesloten overeenkomst, de administratieve gegevens van The Content Creators Online Marketing beslissend.

19. Eigendomsrecht

De eigendom van producten, diensten, adviezen en campagnes blijven in bezit van The Content Creators Online Marketing tot dat de klant, afnemer, de betalingsverplichting heeft voldaan.